นางสาวอรวีร์ แซ่โง้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

โทร 3152

นางสาวพัสทราภรณ์ บัวสำอางค์

นักวิชาการเงินและบัญชี

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการเงิน

โทร 3971

นายศิลาพันธ์ มาตังครัตน์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงบประมาณเเละพัสดุ

โทร 3151

นางสาวจรรยา ธนชวกรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบัญชี

โทร 3146

นางสาวจารุวรรณ ช่างสุวรรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร 3152

นางสาวปรารถนา ดอนสมไพร

นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 3152

นางสาวอรสิริ สันทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 3152

นางสุภัสรา ปิ่นตบแต่ง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร 3151

นางณิชาภา เฉลิมเกียรติ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร 3146

นางสาวพัชรี ธนพิทักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร 3146

นางเพียงดาว เทพเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทร 3145

นางสาวนงนุช ใจรู้รอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 3151

นางสาวทวีพร ทองเนื้องาม

พนักงานธุรการ ส.3
โทร 3129

นางสาวมลุลี ม่วงอยู่

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร 3152

นางสาวญานิกา สุปรานนท์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร 3146

นางรัตติกาล กิตติวิไลธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 3152

นางสาวรัมภามาศ คงแคล้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 3145

นางสาวเปรมวดี กระต่ายทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 3152

กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
034-341558 ภายใน 3163-65

© กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน All rights reserved.

Follow Us