ประวัติ

กองบริหารทั่วไป

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เริ่มเปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2522 เดิม หน่วยงานส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ แยกมาจากกองของ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนกระทั่ง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2533 มีราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 26 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533 ประกาศแบ่งส่วนราชการใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกเป็น 9 กอง โดยจัดตั้งกอง อยู่ที่วิทยาเขตกำแพงแสน 2 กอง คือ กองธุรการ (กำแพงแสน) และกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)

     ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2545 จึงมีมติให้จัดตั้งสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงาน ด้านการบริหาร และด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 กอง ประกอบด้วยกองธุรการ (กำแพงแสน) และกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 

กองธุรการ (กำแพงแสน) แบ่งหน่วยงานภายในเป็น 3 งาน คือ  1.งานธุรการ  2.งานคลังและพัสดุ 3. งานการเจ้าหน้าที่  

     หลังจากนั้นได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อยมาถึงปัจจุบันรวม 7 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 5 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554  ครั้งที่ 6 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และครั้งที่ 7 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

     การปรับโครงสร้างครั้งที่ 6 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 อนุมติให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จากเดิมที่มีทั้งหมด  8 หน่วยงาน คือ กองธุรการ (กำแพงแสน) กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)  กองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)  กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กำแพงแสน)  ศูนย์กีฬา กำแพงแสน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ และสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นการจัดตั้งกองใหม่ 4 กอง คือ กองบริหารทั่วไป กองบริหารวิชาการและนิสิต กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ กองบริการกลาง และให้เปลี่ยนชื่อ กองธุรการ (กำแพงแสน)  เป็น “กองบริหารทั่วไป” ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

กองบริหารทั่วไป  แบ่งออกเป็น 4 งาน  1 สำนักงาน ประกอบด้วย งานอำนวยการ  งานคลังและพัสดุ  งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  

            หลังจากนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มีความชัดเจน คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงานในปัจจุบัน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562 ได้อนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ซึ่งปรับหน่วยงานระดับกอง จากเดิม 4 กอง เป็น 6 กอง และปรับหน่วยงานระดับงาน ภายในกองใหม่ทั้งหมด

      ปัจจุบันกองบริหารทั่วไป แบ่งออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย

 1. งานอำนวยการ
 2. งานคลังและพัสดุ
 3. งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ
 4. งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
 5. งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์

ประวัติผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้อำนวยการกองธุรการ (กำแพงแสน)

 • 1. นายชวลิต เทพลักษณ์เลขา

  ผู้อำนวยการกองธุรการ(กำแพงแสน)

  (พ.ศ.2532 - 2546)
 • 2. นายสมชาย วิจิตร

  ผู้อำนวยการกองกองธุรการ(กำแพงแสน)

  (20 มกราคม 2547 - 30 กันยายน 2557)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

 • 1. นายมนัส ศรีลออ

  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

  (3 พฤศจิกายน 2557 – 30 กันยายน 2560)
 • 2. นายชัยวัฒน์ เทพสาร

  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

  (2 ตุลาคม 2560 - 19 มิถุนายน 2562)
 • 3. นายศักดิเดช อุบลสิงห์

  ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

  (20 มิถุนายน 2562 - ปัจจุบัน)

กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
034-341558 ภายใน 3163-65

© กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน All rights reserved.

Follow Us