นางนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ

โทร 3165

นายชิษณุพงค์ สรชัญสกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร 3034

นางสาวปารมีย์ เด่นชัยประดิษฐ์

บุคลากรชำนาญการพิเศษ
โทร 3164

นางวิมลวรรณ เพียซ้าย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร 3905

นายทรรศนะ โล่เรียง

พนักงานธุรการ 4
โทร 3163

นายศุภกร สกุลนุ่ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 3163

นางสุรินทร์ เหมือนจันทร์เชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 3164

นายสิทธิชัย สุขเกษม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 3164

นางนฤมล สุวรรณฤกษ์

บุคลากร
โทร 3805

กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
034-341558 ภายใน 3163-65

© กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน All rights reserved.

Follow Us