นางนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ

โทร 3165

นางสาวปารมีย์ เด่นชัยประดิษฐ์

บุคลากรชำนาญการพิเศษ
โทร 3164

นางวิมลวรรณ เพียซ้าย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร 3905

นายศุภกร สกุลนุ่ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร 3163

นายทรรศนะ โล่เรียง

พนักงานธุรการ 4
โทร 3163

นางสุรินทร์ เหมือนจันทร์เชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 3164

นายสิทธิชัย สุขเกษม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 3164

นางนฤมล สุวรรณฤกษ์

บุคลากร
โทร 3805

นางสาวอัจจิมา เหล่าโสภา

นิติกร

โทร 3946

นางสาวณัฐพร โสมณี

นิติกร

โทร 3946

กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
034-341558 ภายใน 3163-65

© กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน All rights reserved.

Follow Us