นางสาวจันทรา เปี่ยมคล้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

โทร 3270

นางสาวทิพวัลย์ ดวงพาเพ็ง

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ
โทร 3271

นางสาวสุภาวดี แก้วสด

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ
โทร 3271

นางสาววาเลน จิตต์ภาณุโสภณ

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
โทร 3271

นางสุนทรี กลิ่นบุปผา

พนักงานธุรการ
โทร 3949

นางสาวเยาวภา มณีเนตร

นักวิชาการศึกษา
โทร 3266

นางสาวธิดารัตน์ ใจชุ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร 3266

กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
034-341558 ภายใน 3163-65

© กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน All rights reserved.

Follow Us