นางสาวกนกวรรณ เล้าอรุณ

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้างานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์

โทร 3904

นายวินัย จอมแก้ว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
โทร 3112

นายคมพิพัฒน์ คงอมรสังข์

นักประชาสัมพันธ์
โทร 3256

นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์

นักประชาสัมพันธ์
โทร 3256

นางสาวนันทพร มากมูล

นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
โทร 3256

นางสาวเบญจรัตน์ อินทร์หัวย่าน

นักวิเทศสัมพันธ์ 
โทร 3256

นางสาวเฟื่องลัดดา เทพสถิตศิลป์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร 3256

นายมนตรี ทองยา

ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญการพิเศษ
โทร 3112

นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์ฤทธา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 3256

กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
034-341558 ภายใน 3163-65

© กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน All rights reserved.

Follow Us