นางปฏิญญา ชวนชม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

หัวหน้างานอำนวยการ 

โทร 3129

นางอุมากร วิสิฐอุดรการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทร 3129

นางสาวพัชริดา ปรีชาคม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทร 3129

นางสาวเตชิตา ไชยอ่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 3108

นางสาวบุณฑริก จริโมภาส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 3108

นางเกศนี สารีวงค์

พนักงานธุรการ ส 2
โทร 3131

นางสาวอารีย์ พูลผล

พนักงานพิมพ์ดีด ส 3
โทร 3131

นางภัทรารัตน์ เรืองอนันตคม

พนักงานพิมพ์ดีด ส 3
โทร 3131

นางสาวเนตรพิศ เสนโพธิ์กลาง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร 3131

นางจำเนียน เชียงกา

พนักงานบริการเอกสาร (แม่บ้าน)
โทร 3131

กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
034-341558 ภายใน 3163-65

© กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน All rights reserved.

Follow Us