นายศักดิเดช อุบลสิงห์ 
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

โทร 3129 , 3037

นางปฏิญญา ชวนชม

หัวหน้างานอำนวยการ

โทร 3129

นางสาวอรวีย์ เเซ่โง้ว

หัวหน้างานคลังเเละพัสดุ

โทร 3151

นางสาวจันทรา เปี่ยมคล้า

หัวหน้างานงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

โทร 3170

นางนารีรัตน์ ลีลาวรรณเขต

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคลเเละนิติการ

โทร 3165

นางสาวกนกวรรณ เล้าอรุณ

หัวหน้างานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์

โทร 3904

กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
034-341558 ภายใน 3163-65

© กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน All rights reserved.

Follow Us